Εσωτερικός Κανονισμός


Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
--------------------------------------------------------------
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΧΕΤ : α. Ν 2725/1999 (Περί Ερασιτεχνικού & Επαγγελματικού Αθλητισμού)
            β. Ν 3057/2002 (Τροποποίηση & Συμπλήρωση Ν 2725/1999)
            γ. Κανονισμός Εγγραφών – Μεταγραφών ΚΟΕ/06 Αυγ 2000
            δ. Πειθαρχικός Κανονισμός ΚΟΕ /23 Οκτ 2005
            ε. Καταστατικό Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ)/10 Ιουν 2010
          στ. Καταστατικό Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιουπόλεως (ΓΣΗ)/27 Μαρ 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το τμήμα υδατοσφαίρισης, αποτελεί αθλητικό τμήμα του ΓΣΗ και υποδιαιρείται σε υποτμήματα-ομάδες αναλόγως του φύλου και της ηλικίας των αθλητών, πέραν του αρχικού-εισαγωγικού (εκμάθησης) για αγόρια και κορίτσια:
2. Με τον παρόντα κανονισμό, επιδιώκεται η κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού των περιπτώσεων που ίσως προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας και ο σύλλογος αναμένει από τους εμπλεκόμενους, ανάλογη προσπάθεια, προκειμένου να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία, η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος και των παραδόσεων του ελληνικού αθλητισμού.

ΣΚΟΠΟΣ
3. Είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του, για τη συμμετοχή τους στις αθλητικές υποχρεώσεις του τμήματος και την κατά το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό στελέχωση των 1ων ομάδων (ανδρών, γυναικών), καθώς και η διαπαιδαγώγηση αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα διέπεται από τις αρχές του ερασιτεχνικού αθλητισμού και δεν λειτουργεί με σκοπό το κέρδος.
4. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται, με την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των αθλητών του τμήματος και την εξατομικευμένη παρακολούθηση των επιδόσεων τους εκ μέρους των προπονητών, με σκοπό τόσο την ατομική βελτίωση, όσο και της οικείας ομάδας συνολικώς, για την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων.
5. Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των αθλητών και των γονέων/κηδεμόνων τους (εφ΄ όσον οι αθλητές είναι ανήλικοι), με το Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Διοίκηση και προπονητές), τόσο στην αγωνιστική (προπονήσεις, ανεπίσημους και επίσημους αγώνες) όσο και στην γενικότερη συμπεριφορά τους και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον κανονισμό της ΚΟΕ και όσα ορίζει ο αθλητικός νόμος 2725/1999 και οι τροποποιήσεις-προσθήκες σε αυτόν με το νόμο 3057/2002.
6. Η διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών, οι οποίες θα συμβάλουν στην καλλιέργεια της απόκτησης αυτοπειθαρχίας, για την εκπλήρωση του κοινού έργου και σκοπού, χωρίς διάκριση και προσδιορίζοντας τα καθήκοντα του καθενός, μην επιτρέποντας την αποδιοργάνωση του Συλλόγου, με στόχο τη δημιουργία αρμονικών σχέσεων και δεσμούς σεβασμού και εμπιστοσύνης.
7. Η πειθαρχία σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό τη μείωση της προσωπικότητας, ούτε καταργεί την πρωτοβουλία και καθίσταται εσωτερική (αυτοπειθαρχία) όταν πηγάζει από την συναίσθηση της αξιοπρέπειας και τη συνειδητοποίηση της ατομικής ευθύνης και υποχρεώσεως για την εκπλήρωση του κοινού έργου και σκοπού, αντιθέτως, όταν η πειθαρχία πηγάζει από το φόβο ποινών ή την ελπίδα ανταμοιβών, καθίσταται εξωτερική, ήτοι πρόσκαιρη και προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε συνθήκες.

ΟΡΓΑΝΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
8. Η ανώτερη εποπτεία ασκείται από τον εκλεγμένο έφορο του τμήματος και την εγκεκριμένη από το ΔΣ του ΓΣΗ, Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ), σύμφωνα με το καταστατικό του ΓΣΗ. Για κάθε ζήτημα που προκύπτει, οι αθλητές (ή οι κηδεμόνες τους) και τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να απευθύνονται και να ενημερώνουν κατ΄ αρχήν τον προπονητή και τον υπεύθυνο του υποτμήματος- ομάδας (ταυτοχρόνως), για να εξετασθούν οι δυνατότητες αντιμετώπισης, κατόπιν ο έφορος του τμήματος και κρίνεται εάν χρήζει παραπομπής στη ΔΕ.
9. Μόνο στην περίπτωση που ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και δεν επιλυθεί το ζήτημα-πρόβλημα απευθύνονται οι ίδιοι στη ΔΕ του τμήματος ή το ΔΣ του συλλόγου.
10. Η ΔΕ του τμήματος (έφορος και μέλη επιτροπής) είναι υπεύθυνη για την χάραξη των αγωνιστικών και προπονητικών στόχων στην αρχή κάθε αγωνιστικής χρονιάς ή στη διάρκειά της, καθώς και στην παρακολούθησή της υλοποίησής τους. Η ΔΕ και μόνο είναι υπεύθυνη για την όποια τροποποίησή τους και η παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου απαγορεύεται, πλην όμως δύναται να υποβάλει αίτημα ή/και εισήγηση στη ΔΕ και μόνο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
11. Ο Σύλλογος απαιτείται να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους αθλητές του οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο κάθε αθλητής να δίδει στο σύλλογο αναλυτικά στοιχεία που να περιλαμβάνονται η διεύθυνση κατοικίας του και τα τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά-κινητά), αυτού και των γονέων/κηδεμόνων του, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αν υπάρχει. Για κάθε αλλαγή θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως ο σύλλογος. Η χρήση των προσωπικών στοιχείων των αθλητών και μελών του συλλόγου, θα γίνεται μόνο από το ΓΣΗ και θα είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ – ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
12. Κάθε αθλητής οφείλει να εφοδιάζεται κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου με τον απαραίτητο εξοπλισμό (μαγιό, φόρμα, μπουρνούζι, σακίδιο, σκουφάκι) προπόνησης και αγώνων με διακριτικά του συλλόγου, προκειμένου η εμφάνιση της ομάδος να είναι ομοιόμορφη. Σε περίπτωση χορηγίας, το υλικό θα παρέχεται με συμμετοχή ή δωρεάν, αναλόγως του ύψους αυτής. Σε περίπτωση δυσκολίας θα υπάρχει ιδιαίτερη συνεννόηση του συλλόγου και του κηδεμόνα.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
13. Οι αθλητές υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο προπονήσεως 10 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα, έτσι ώστε κατά την ώρα ενάρξεώς της να είναι απολύτως έτοιμοι να λάβουν μέρος σε αυτήν. Παρουσιάζονται στον προπονητή τους, προκειμένου να καταγραφεί η παρουσία τους και εισέρχονται στην πισίνα-γυμναστήριο, κατόπιν εντολής του.
14. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση του αθλητή από την προπόνηση ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, συνεπάγεται (τουλάχιστον) την προφορική επίπληξη από τον προπονητή. Δικαιολογημένα καθυστερημένος θεωρείται μόνον ο αθλητής που ειδοποίησε τον προπονητή ή τον υπεύθυνο του τμήματος (εφ΄ όσον δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον προπονητή) πριν την έναρξη της προπόνησης και έλαβε σχετική άδεια.
15. Αιτίες που δικαιολογούν απουσία αθλητή από την προπόνηση, αποτελούν:
α. Τραυματισμός ή ασθένεια.
β. Επείγουσα οικογενειακή υποχρέωση.
γ. Επαγγελματική ή Εκπαιδευτική υποχρέωση.
δ. Οποιαδήποτε συνθήκη, προκαλεί ανωτέρα βία.
16. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η απουσία λογίζεται δικαιολογημένη μόνον εφόσον έχει ενημερωθεί ο προπονητής ή οι συνεργάτες του περί της απουσίας και του λόγου αυτής. Σε περίπτωση που ο λόγος αποδειχθεί ψευδής, δύναται να επιβληθεί από τον προπονητή ποινή από προφορική επίπληξη έως και ποινή αποχής από προπόνηση/εις ή και αγώνα/ες.
17. Κάθε αθλητής οφείλει να έχει μαζί του το απαραίτητο υλικό όπως το έχει ορίσει ο προπονητής του (π.χ. σκουφάκι, χεράκια, λάστιχο κ.λπ.).
18. Κατά την προπόνηση στην πισίνα όλοι οι αθλητές πρέπει να φορούν σκουφάκι, σωστά τοποθετημένο και δεμένο. Εφ΄ όσον δεν είναι διαθέσιμο σκουφάκι υδατοσφαίρισης, τότε να φέρεται κολυμβητικό, καθώς απαγορεύεται από τον κανονισμό του κολυμβητηρίου η είσοδος στην πισίνα χωρίς σκουφάκι. Σε διαφορετική περίπτωση ο προπονητής είτε της οικείας ομάδας ή όποιος άλλος εκ του προπονητικού επιτελείου οφείλει να καλέσει τον αθλητή σε έξοδο από την πισίνα, προκειμένου να εξεύρει σκουφάκι.
19. Μετά το πέρας της προπόνησης και έπειτα από εντολή του προπονητή ή του υπευθύνου της ομάδας οι αθλητές φροντίζουν για την αποθήκευση του αθλητικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης και την επαναφορά της πισίνας στην κατάσταση που ήταν πριν την έναρξη της προπόνησης.
20. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων οι αθλητές οφείλουν να επιδεικνύουν αυτοσυγκέντρωση, ενδιαφέρον, σοβαρότητα, ήθος και σεβασμό στους συναθλητές τους και τους προπονητές καθώς και να πειθαρχούν στις οδηγίες του προπονητή τους. Στην περίπτωση που αθλητής δεν ακολουθεί την παραπάνω συμπεριφορά και επιδεικνύει αδιαφορία, υβριστική, αναιδή ή προκλητική συμπεριφορά, κατ΄ αρχήν θα επιπλήττεται και εφ΄ όσον δεν υπάρξει συμμόρφωση θα τιμωρείται κατόπιν εισηγήσεως του προπονητή και έγκρισης του υπευθύνου του τμήματος με χρονική αποχή από τις προπονήσεις ανάλογη με το παράπτωμα.
21. Ομοίως όλοι οι αθλητές οφείλουν να έχουν πρέπουσα αθλητική συμπεριφορά για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Οι μη πρέπουσες συμπεριφορές θα τιμωρούνται κατόπιν εισηγήσεως του προπονητή και έγκρισης του εφόρου του τμήματος από επίπληξη έως και αποχή από την προπόνηση.
22. Οι τυχούσες πρωινές προπονήσεις καθορίζονται με υπόδειξη του προπονητή. Στην περίοδο αγώνων οι προπονήσεις μπορούν να αυξηθούν, κατά την κρίση του προπονητή.
23. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ενοχλήσει αθλητή ή προπονητή κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκτός κι αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
24. Υβριστικές εκφράσεις από οποιονδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης δεν επιτρέπονται και τιμωρούνται κατ΄ αρχήν με προφορική επίπληξη και σε υποτροπή με αποχή από την προπόνηση. Στους αμειβόμενους αθλητές δύναται να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο.
25. Δεν επιτρέπεται η προπόνηση αθλητή του τμήματος σε άλλο Σύλλογο, ή το αντίστροφο, εάν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του εφόρου του τμήματος.
26. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να παρεμβαίνει στο προπονητικό, αγωνιστικό ή παιδαγωγικό έργο των υπευθύνων προπονητών της ομάδας, με διαμαρτυρίες, υποδείξεις, κρίσεις, αποχή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο. Όποιος θέλει να κάνει τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να την κάνει στη ΔΕ του τμήματος που είναι υποχρεωμένη να συνέλθει για το σκοπό αυτό εντός μιας εβδομάδας από το σχετικό αίτημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι μέρος της πολιτικής του τμήματος του υγρού στίβου η κατ΄ αρχήν μη παρέμβαση οποιουδήποτε στο προπονητικό, τεχνικό ή αγωνιστικό έργο των προπονητών. Όπου υπάρχουν καταφανείς δυσλειτουργίες υπεύθυνη για την όποια παρέμβαση είναι η ΔΕ του τμήματος και μόνο.
 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
27. Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη στα αποδυτήρια από οποιονδήποτε δεν έχει επίσημη σχέση με το Σύλλογο συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων, για την ασφάλεια και την ηρεμία των αθλητών. Οι συζητήσεις εντός των αποδυτηρίων αποτελούν εσωτερική υπόθεση του συλλόγου και δεν κοινοποιούνται εκτός των αποδυτηρίων. Είναι ευνόητο ότι η δημόσια κριτική αθλητών ή μελών του συλλόγου που στρέφεται κατά συμπαικτών τους, προπονητών, φιλάθλων-μελών του Συλλόγου και Διοικητικών Στελεχών του Σωματείου δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εφ΄ όσον διέπονται από πνεύμα αλληλοσεβασμού.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΠΙΣΙΝΑ

28. Δεν επιτρέπεται από τους μη έχοντας εργασία, η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρουσία τους ή παραμονή τους, στους αγωνιστικούς χώρους (γυμναστήριο και περιβάλλοντας χώρος της πισίνας). Το αυτό επιβάλλεται και από τους κανονισμούς των κολυμβητηρίων.
29. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της αθλητικής περιβολής, εντός του περιβάλλοντα χώρου της πισίνας, παρά μόνον στο χώρο των αποδυτηρίων. Το αυτό επιβάλλεται και από τους κανονισμούς των κολυμβητηρίων.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  
30. Βασική επιδίωξη του τμήματος αποτελεί η βέλτιστη στελέχωση του κάθε υποτμήματος με τον καταλληλότερο προπονητή/ές, λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε αγωνιστικούς στόχους, τα αριθμητικά δεδομένα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αθλητών των υποτμημάτων, τη διαθεσιμότητα προπονητών και τις οικονομικές δυνατότητες του τμήματος.
31. Ο εκάστοτε προπονητής της ομάδος των ανδρών, χρίζεται αυτομάτως αρχιπροπονητής και ηγείται του προπονητικού επιτελείου, με υποχρέωση να διαβουλεύεται με τους υπόλοιπους προπονητές και να συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση και λειτουργία του συνόλου των υποτμημάτων, όσον αφορά το προπονητικό σκέλος, καθώς και στο σχεδιασμό των προπονήσεων και της αγωνιστικής χρονιάς και στόχων. Επίσης, δύναται να ελέγχει το έργο των υπολοίπων προπονητών και να υποδεικνύει βελτιωτικές ή/και διορθωτικές κινήσεις.
32. Οι υπόλοιποι προπονητές, οφείλουν να αποδέχονται τη συμμετοχή του αρχιπροπονητή στο έργο τους και να συμβάλουν στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, επ΄ ωφελεία του τμήματος της υδατοσφαίρισης.
33. Το προπονητικό επιτελείο, εντός του 1ου 10ημέρου εκάστου Οκτωβρίου, εισηγείται στη ΔΕ του τμήματος:
α. Τους αγωνιστικούς στόχους της επερχόμενης χρονιάς, ανά ομάδα.
β. Τυχόν απαιτήσεις συντήρησης υπάρχοντος ή /και εξασφάλισης πρόσθετου εξοπλισμού.
γ. Θέματα ωραρίου υλοποιήσεως των προπονήσεων και καταμερισμού του αγωνιστικού χώρου.
δ. Οποιοδήποτε θέμα κρίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί η ΔΕ, για τη λήψη αποφάσεων ή δρομολόγηση ενεργειών.
34. Ο κάθε προπονητής, οφείλει να:
α. Εργάζεται για την επίτευξη των σκοπών του τμήματος, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος και για την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας.
β. Εργάζεται κυρίως και αποκλειστικώς με την ομάδα/ες που του ανατίθεται και τους αθλητές που την απαρτίζουν, εκτός εάν προσωρινώς ορισθεί διαφορετικά κατόπιν συνεργασίας με τον αρχιπροπονητή και για την κάλυψη κενών ή εκτάκτων αναγκών. Στην περίπτωση που το προπονητικό επιτελείο κρίνει ότι απαιτείται η ενίσχυση ομάδας με αθλητή/ές μικρότερων κατηγοριών, τότε ο αρχιπροπονητής εισηγείται τεκμηριωμένα στους υπευθύνους των υποτμημάτων για την αποδοχή ή μη της εισήγησης, οι οποίοι ενημερώνουν τον/τους αθλητή/ές και τους γονείς/κηδεμόνες. Σε περίπτωση διχογνωμίας, το θέμα παραπέμπεται στη ΔΕ για τη λήψη απόφασης.
γ. Τηρεί ενήμερο, μηνιαίο παρουσιολόγιο, όπου αναγράφονται οι ημέρες των προπονήσεων, οι παρουσίες ανά αθλητή και εξάγει το ποσοστό παρακολούθησης ανά αθλητή και επίσης καταγράφει τον αριθμό των επιπλήξεων ανά αθλητή. Τα παραπάνω στοιχεία αθροίζονται για κάθε επόμενο μήνα.
δ. Τηρεί ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ανά αθλητή, βάση των οποίων θα συντάσσει ατομικό δελτίο επίδοσης, ανά 3μηνο, το οποίο θα επιδίδεται στους αθλητές ή στους γονείς/κηδεμόνες (για ανηλίκους), με τον προσφορότερο τρόπο που θα ορίζεται από τη ΔΕ.
ε. Παρέχει και εξατομικευμένη προπόνηση εντός του ωραρίου ή μετά την λήξη αυτού όταν είναι εφικτό, στο σύνολο των αθλητών της ομάδας του, προκειμένου να συντελεί στην περαιτέρω βελτίωσή τους ή στην κάλυψη αδυναμιών τους.
στ. Προετοιμάζει την ομάδα του για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις (επίσημες ή ανεπίσημες), από την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς, σύμφωνα με τους αγωνιστικούς στόχους που έχουν τεθεί, με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τόσο ποιοτικώς όσο και ποσοτικώς, του συνόλου των αθλητών της ομάδας του, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι απαιτείται να είναι ικανοί να συνδράμουν την ομάδα τους και να καλύψουν ελλείψεις που δύναται να προκύψουν εκτάκτως, όπως τραυματισμοί, ασθένειες, τιμωρίες κά.
η. Ζητά την απομάκρυνση από τον περιβάλλοντα χώρο σε όποιον αντιλαμβάνεται να παρίσταται χωρίς να έχει εργασία, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο του τμήματος ή μέλος της ΔΕ.
ζ. Τηρεί πρώτος αυτός ως προσωπικό παράδειγμα και κατά δεύτερο λόγο ελέγχει τη συμμόρφωση των αθλητών του, με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό των κολυμβητηρίων και να επιβάλλει τις δέουσες ποινές. Στην περίπτωση που μη συμμορφούμενος αθλητής δεν υποπίπτει στην προσοχή του προπονητή του ή ο προπονητής του δεν τον καλεί σε συμμόρφωση, αποτελεί υποχρέωση όποιου προπονητή αντιληφθεί συμβάν να ενημερώσει τον οικείο προπονητή και να ζητήσει τη συμμόρφωση του αθλητή. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία του αρχιπροπονητή τον καθιστά συνυπεύθυνο για τη συμμόρφωση των υπολοίπων προπονητών και του συνόλου των αθλητών.
η. Διατηρεί τυπικές κοινωνικές σχέσεις με τα μέλη του τμήματος και να τηρεί αποστάσεις από προσπάθειες καλλιέργειας οικειότητας ή συστηματικών φιλοφρονήσεων, οφείλει δε σε επικοινωνίες που εκφεύγουν λεπτομερειών της προπόνησης, όπως ωράριο, τόπος, αναφορά καθυστέρησης ή απουσίας, να παραπέμπει στον υπεύθυνο του υποτμήματος.
θ. Ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο του υποτμήματος ή/και τον έφορο του τμήματος, για προσπάθειες καλλιέργειας οικειότητας ή/και επικοινωνίας που διακρίνει ότι αποσκοπούν στη διακριτική ή/και επιλεκτική μεταχείριση αθλητού και εξυπακούεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι ανεκτή από το τμήμα υδατοσφαίρισης, η διακριτική ή/και επιλεκτική μεταχείριση αθλητού τόσο υπέρ, όσο και κατά, εκ μέρους προπονητού.
ι. Μην εκφράζεται υβριστικά ή/και προσβλητικά και γενικώς να μην προβαίνει σε μειωτικούς χαρακτηρισμούς της προσωπικότητας των αθλητών, λόγω και έργω. Ο αρχιπροπονητής καθίσταται κατ΄ αρχήν υπεύθυνος, για την αποφυγή και την επίπληξη αναλόγων συμπεριφορών εκ μέρους των μελών του προπονητικού επιτελείου. Ο έφορος του τμήματος, ο υπεύθυνος του υποτμήματος του προπονητή που υποπίπτει σε ανάλογες συμπεριφορές ή μέλος της ΔΕ δύνανται να επιπλήξουν τον προπονητή, να καλέσουν τον αρχιπροπονητή, προκειμένου να επιληφθεί ή/και να επιβάλουν χρηματικό πρόστιμο, διπλασιαζόμενο σε περίπτωση υποτροπής.

ΑΓΩΝΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΟΙ-ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΙ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ)

35. Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 13 έως 16, εκτός από την ώρα προσέλευσης, η οποία προσαρμόζεται σε μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ή όπως αλλιώς ορίσει ο προπονητής ή/και ο έφορος του τμήματος ή ο υπεύθυνος του υποτμήματος.
36. Στις αποστολές της ομάδας όπως και σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις της, οι αθλητές οφείλουν να φορούν την εμφάνιση της ομάδας (φόρμα, μπουρνούζι, τσάντα κ.λπ.), ώστε η εμφάνιση της ομάδας να είναι ομοιόμορφη.
37. Οι αθλητές δεν σχολιάζουν ή ασκούν κριτική σε αποφάσεις του άρχοντα των αγώνων. Άρχοντες θεωρούνται οι αλυτάρχες, διαιτητές, κριτές, αφέτες, χρονομέτρες.
38. Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να απαντούν σε προκλήσεις προερχόμενες από φιλάθλους, ή άλλους αθλητές και γενικά οφείλουν να συμπεριφέρνονται κόσμια και ευπρεπώς.
39. Η αδικαιολόγητη απουσία (πλην των περιπτώσεων της παραγρ. 15) αθλητή από επίσημο αγώνα επισύρει επιβολή ποινής από τη ΔΕ ή/και το ΔΣ του ΓΣΗ, μετά από εισήγηση του προπονητή.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

40. Η βία δεν έχει χώρο στον αθλητισμό και η βίαιη συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η βία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το μέλλον των ιδίων των αθλητών, αλλά και τιμωρία του Συλλόγου. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή εκτός αυτού, δεν μπορεί να δικαιολογήσει πράξεις βίας.
41. Ο σύλλογος πέρα από τις όποιες ποινές επιβληθούν από ανώτερες αθλητικές αρχές, θα τιμωρήσει όποιον αθλητή επιδείξει αντιαθλητική συμπεριφορά μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή έξω από αυτόν.

ΠΟΙΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ

42. Σε αθλητή ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις ή τα καθήκοντά του απέναντι στον σύλλογο, όπως ανεφέρθησαν προηγουμένως επιβάλλεται, είτε αυτόματα χωρίς απολογία, για τις ποινές που αναγράφονται ρητά στον κανονισμό, από τον προπονητή ή τον υπεύθυνο του υποτμήματος ή τον έφορο του τμήματος, είτε μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία στη ΔΕ, μία από τις ακόλουθες ποινές ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:
α. Προφορική επίπληξη.
β. Έγγραφη επίπληξη.
γ. Χρηματικό πρόστιμο (για αμοιβόμενους), διπλασιαζόμενο σε περίπτωση υποτροπής.
δ. Αποχή από προπονήση/εις.
ε. Αποχή από αγώνα/ες.
στ. Αποπομπή από τον σύλλογο.
43. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής δικαιούται να ζητήσει ακρόαση ιεραρχικώς από τον υπεύθυνο του υποτμήματος, τον έφορο του τμήματος, τη ΔΕ, τον πρόεδρο ή το ΔΣ του Συλλόγου. Η επιβολή της ποινής γίνεται με καλή πίστη, κατά δίκαιη χρήση και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
44. Ο Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ως ανώτερο διοικητικό όργανο, διατηρεί το δικαίωμα να επιλαμβάνεται μετά από σχετική εισήγηση της ΔΕ του τμήματος της ομάδας κάθε παραπτώματος που δεν αναφέρεται στα παραπάνω άρθρα, που όμως αντίκειται στην ενδεδειγμένη αθλητική συμπεριφορά όπως αρμόζει σε αθλητή. Στις περιπτώσεις αυτές θα επιβάλλονται κυρώσεις κατά την κρίση του ΔΣ του ΓΣ Ηλιούπολης.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

45. Ισχύει ότι προβλέπεται στους αθλητικούς νόμους 2725/1999 & 3057/2002, καθώς και στον κανονισμό μεταγραφών της ΚΟΕ. Σε κάθε περίπτωση όμως ενθαρρύνονται οι αθλητές και οι γονείς/κηδεμόνες (για τους ανηλίκους), πριν αναλάβουν την όποια δέσμευση ή τη δημιουργία τετελεσμένων, όπως έρχονται σε επαφή με τον υπεύθυνο της ομάδας τους ή τον έφορο του τμήματος ή με τη ΔΕ, προκειμένου να εξετάζονται οι παράγοντες της μεταγραφής και να καταβάλλεται προσπάθεια για την αμοιβαίως επωφελέστερη κατάληξη.
46. Σημειώνεται ότι επιδίωξη του τμήματος υδατοσφαίρισης, προ της συναινέσεως για μεταγραφή, προκειμένου να μην αποκόπτονται από το σύλλογο οι αθλητές του, αποτελεί η κατ΄ αρχήν παροχή υποσχετικής επιστολής.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

47. Τα μέλη των αγωνιστικών ομάδων συμμετέχουν στο οικονομικό κόστος των αποστολών (επίσημων ή τουρνουά) της ομάδας. Ο Σύλλογος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση του κόστους συμμετοχής των μελών των αγωνιστικών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις ανάλογα με το είδος της διοργάνωσης.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
48. Ο Σύλλογος κάθε χρόνο βραβεύει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου αθλητές και αθλήτριες που την προηγούμενη χρονιά:
α. Επέτυχαν σημαντικές επιτυχίες (Κατάκτηση 1ης έως 3ης θέσης στα Πρωταθλήματα των αντίστοιχων Κατηγοριών ή άνοδο κατηγορίας).
β. Αρίστευσαν τόσο ως αθλητές, όσο και στις μαθητικές τους υποχρεώσεις και διακρίνονται για το ήθος τους, όπως αναλύεται στην ενότητα «ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ» (παράγραφος 60), ακολούθως.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
49. Οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών του τμήματος, αποτελούν το κύριο έσοδο του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για την κάλυψη των απαιτήσεων και των εξόδων του τμήματος και σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούν στο κέρδος.
50. Απαλλάσσονται από την πληρωμή μηνιαίας συνδρομής οι αθλητές που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία Ανδρών ή Γυναικών, εφ΄ όσον συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και στους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος της εκάστοτε κατηγορίας στην οποία συμμετέχει η ομάδα Ανδρών ή Γυναικών του Συλλόγου.
51. Η εγγραφή του συνόλου των αθλητών γίνεται ετησίως από το μήνα Σεπτέμβριο και μετά και καταβάλλεται ταυτόχρονα και το κόστος αυτής.
52. Η έναρξη καταβολής των ετησίων συνδρομών σε μηνιαία βάση, γίνεται το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους και λήγει το μήνα Ιούνιο του επομένου έτους.
53. Εφ΄ όσον η εγγραφή του μέλους και η έναρξη καταβολής συνδρομής έχει γίνει:
α. Έως το Δεκέμβριο ο επόμενος Ιούλιος παρέχεται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται οικονομικές εκκρεμότητες.
β. Οποτεδήποτε από Ιανουάριο και μετέπειτα, καταβάλλεται συνδρομή και για τον Ιούλιο.
54. Στην περίπτωση που μέλος καταβάλει συνδρομή για πέραν τους ενός αθλητή, είτε στο τμήμα υδατοσφαίρισης, είτε σε άλλο τμήμα του ΓΣΗ, παρέχεται έκπτωση ≤ 25%, για κάθε αθλητή έως τους 2 και 50%, για κάθε αθλητή από 3 και πάνω.
55. Το ύψος της ετήσιας εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής, καθώς και τυχόν εναλλακτικοί τρόποι καταβολής αυτών, επικαιροποιείται ετησίως κατά το μήνα Σεπτέμβριο, μετά από απόφαση της ΔΕ του τμήματος, προκειμένου να γνωστοποιείται εγκαίρως στα μέλη του τμήματος.
56. Η καταβολή των συνδρομών, προκειμένου το τμήμα να μην καθίσταται οφειλέτης, κρίνεται απαραίτητο να γίνονται εντός του 1ου 5νθημέρου, εκάστου μηνός και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το αργότερο προ του τέλους του 1ου 10ημέρου, εκάστου μηνός.
57. Στην περίπτωση που παρέλθει το 1ο 10ήμερο ανεξόφλητο, ο αθλητής δε θα δύναται να συμμετέχει στις εκδηλώσεις της ομάδας (προπονήσεις, αγώνες κά), εκτός εάν υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση και δέσμευση, εκ μέρους του αθλητού ή του γονέα/κηδεμόνα (για ανηλίκους) στον υπεύθυνο του υποτμήματος ή στον έφορο του τμήματος και δοθεί σχετική άδεια στον προπονητή.
58. Δύναται να παρασχεθεί απαλλαγή στη μηνιαία συνδρομή, εφ΄ όσον συντρέχουν οι λόγοι δικαιολογημένης απουσίας από την προπόνηση (παράγραφος 15), εφ΄ όσον η απουσία είναι ίση ή μεγαλύτερη των 20 ημερών εντός του αυτού μήνα, μετά από αίτημα του αθλητού ή του γονέα/κηδεμόνα (για ανηλίκους) στον υπεύθυνο του υποτμήματος ή στον έφορο του τμήματος και δοθεί σχετική έγκριση από τη ΔΕ.
59. Με την αίτηση εγγραφής-επανεγγραφής αθλητή ή γονέα/κηδεμόνα (για ανηλίκους) στο τμήμα υδατοσφαίρισης:
α. Θα προσκομίζεται:
 (1) Πιστoπoιητικό Δήμoυ ή Κoιvότητας πoυ έχει εκδoθεί πρόσφατα, για τηv εγγραφή τoυ στα αvτίστoιχα Μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυvoμικής τoυ ταυτότητας.
(2) Ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση, ότι ο αθλητής είναι υγιής και δύναται να συμμετέχει σε αθλητικές-κολυμβητικές δραστηριότητες.
(3) Αντίγραφο ιατρικής εξέτασης Υπερηχοκαρδιογραφίας (Triplex καρδίας) και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι διαθέσιμο ή ο αθλητής δεν έχει υποβληθεί στο παρελθόν στην υπόψη εξέταση, κρίνεται απαραίτητο να υποβληθεί στην εξέταση και να προσκομισθεί αντίγραφο αυτής, εντός 1 μηνός από την εγγραφή.
(4) 5 φωτογραφίες, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

β. Θα συμπληρώνεται και το αντίστοιχο δελτίο εγγραφής ή ανανέωσης ή μεταγραφής, της ΚΟΕ, κατά περίπτωση.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

60. Δύναται να δίδεται μερική ή ολική απαλλαγή σε αθλητές με ιδιαίτερες διακρίσεις και εξαίρετου ήθους, που κοσμούν το σύλλογο, είτε επί του κόστους συμμετοχής σε αγωνιστικές υποχρεώσεις, είτε επί των συνδρομών.
61. Θα απονέμεται κατά την ετήσια εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο έπαινος διάκρισης (δίπλωμα και χρηματικό αντίτιμο ή δώρα ή/και συνδυαστικώς, έως του ύψους της εκάστοτε μηνιαίας συνδρομής) του τμήματος υδατοσφαίρισης «Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ», στους 2 πρώτους αθλητές-μαθητές, ανά σχολική τάξη από Α΄ Γυμνασίου έως και Γ΄Λυκείου, αποφοίτους της αντίστοιχης τάξης με βαθμό 17,5 και άνω και με ποσοστό συμμετοχής στις προπονήσεις 75% και άνω. Η σειρά κατάταξης για την επιλογή θα προκύπτει σε 100στιαία κλίμακα (ο σχολικός βαθμός θα μετατρέπεται σε δεκαδικό και θα πολλαπλασιάζεται επί 5, θα αθροίζεται με το ποσοστό συμμετοχών και το αποτέλεσμα θα διαιρείται δια 2).
62. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των αθλητών στην ανωτέρω επιλογή, αποτελούν:
α. Το άριστο ήθος του αθλητή, ήτοι να μην έχει δεχθεί επιπλήξεις ή/και τιμωρηθεί για αντιαθλητικές ή υβριστικές ή βίαιες συμπεριφορές και να μην έχει αποβληθεί από την προπόνηση για πειθαρχικά παραπτώματα. Ειδικότερα, το ήθος λαμβάνεται υπόψη για την και για το χρονικό διάστημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, έως την ημερομηνία απονομής του επαίνου.
β. Να είναι ενεργός αθλητής του τμήματος κατά την ημερομηνία απονομής του επαίνου.
63. Με απόφαση της ΔΕ του τμήματος, κατόπιν εισηγήσεως του εφόρου του τμήματος ή μέλους αυτής ή των προπονητών, δύναται να απονέμεται ο υπόψη έπαινος διάκρισης (μόνον το δίπλωμα) και σε μη ενεργούς αθλητές του τμήματος επιπλέον των ανωτέρω.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

64. Κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για την γνωστοποίηση, εφαρμογή και τήρηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, είναι ο έφορος του τμήματος, οι υπεύθυνοι των υποτμημάτων-ομάδων, η ΔΕ του τμήματος και το ΔΣ του ΓΣΗ.
65. Με την αίτηση εγγραφής αθλητή ή γονέα/κηδεμόνα (για ανηλίκους) στο τμήμα υδατοσφαίρισης ή έναρξη συνεργασίας με αυτό (προπονητές), θα υπογράφεται ότι έλαβε γνώση του παρόντος κανονισμού και ότι αποδέχεται την εφαρμογή και τήρηση του.
66. Κάθε αθλητής ή γονέας/κηδεμόνας (για ανηλίκους) ή συνεργάτης του τμήματος της υδατοσφαίρισης, υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό και να επιδιώκει την τήρησή τους, από όλους.
67. Η μη τήρηση των αναφερομένων στον παρόντα κανονισμό και ιδιαιτέρως η διαπίστωση προσπάθειας επίτευξης διακριτικής ή/και επιλεκτικής μεταχείρισης υπέρ αθλητού ή η καλλιέργεια συνθηκών προς τούτο, είτε από αθλητή, είτε από προπονητή, είτε από γονείς/κηδεμόνες, δύναται μετά από εισήγηση ή ενημέρωση στην ΔΕ, από προπονητή ή υπεύθυνο υποτμήματος ή τον έφορο του τμήματος ή οποιοδήποτε μέλος της ΔΕ του τμήματος ή μέλος του συλλόγου ή αθλητή, να οδηγήσει στην αποπομπή από το τμήμα της υδατοσφαίρισης, με σχετική εισήγηση της ΔΕ του τμήματος και έγκριση του ΔΣ του ΓΣΗ.
68. Ο εσωτερικός κανονισμός δύναται να αναθεωρείται με σχετική εισήγηση της ΔΕ του τμήματος και έγκριση του ΔΣ του ΓΣΗ, η οποία θα κοινοποιηθεί στα μέλη, τους αθλητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους, καθώς και στους συνεργάτες.
69. Oι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των (α) έως (στ) σχετικών, η εφαρμογή των οποίων δεν έρχεται σε αντίθεση με το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού και δεν προκαλούν τροποποίησή του.

Ο παρών Κανονισμός που περιέχει 69 παραγράφους συντάχθηκε και ψηφίστηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή, του Τμήματος της Υδατοσφαίρισης, του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιουπόλεως, τον Σεπ 2013, εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΓΣΗ και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή.

                                                                                                         Η Διοικούσα Επιτροπή,
                                                                                           του Τμήματος της Υδατοσφαίρισης/ΓΣΗ

__________________________________________________________________
Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να αναθεωρηθεί με σχετική απόφαση του ΔΣ του τμήματος η οποία θα κοινοποιηθεί στα μέλη, τους αθλητές και τους κηδεμόνες τους.